สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู
-------------------------------------------------------------------------


ประกาศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู
........................................................................................

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

เหตุผล เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคาจ้าง

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖(นายมงคล แท้สูงเนิน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้าประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายมงคล แท้สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวชฎาพร แองไว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-18 14:50:58