สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนมหาราช ๗
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ โรงเรียนมหาราช ๗ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 2 รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ร้านดินสอสีเงิน
2. บริษัท สไมล์ไลน์ จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายดุสิต สวัสดิภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๗


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์
ครู โรงเรียนมหาราช ๗
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-18 14:40:42