สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านกลาง
เรื่อง   จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนบ้านกลางเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 โรงเรียนบ้านกลาง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยกำหนดให้ขอรับเอกสาร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.ตามความแจ้งแล้วนั้น            โรงเรียนบ้านกลางขอเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้            1 สถานที่ วันเวลาในการติดต่อขอรับเอกสาร            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท ได้ที่โรงเรียนบ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30น.ถึงเวลา 16.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายสมชาย รัตนประภาวรรณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-04 20:24:57