สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนมหาราช ๗
เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ 601/26 และแบบสร้างเองรวม 13 ห้อง
-------------------------------------------------------------------------

           
ตามประกาศ โรงเรียนมหาราช ๗ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ 601/26 และแบบสร้างเอง รวม 13 ห้องงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (งบแปรญัตติ)ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้
ร้านวินัยการช่าง
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายดุสิต สวัสดิภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๗


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์
ครู โรงเรียนมหาราช ๗
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-08 14:25:07