สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนจตุคามวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึง
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 1 ราย นั้น
           คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มายื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
           นุกูลอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายคมสัณห์ คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจินตนา โฉมจังหรีด
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-11 23:13:29