สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
เรื่อง   สอบราคาสร้างรั้วคอนกรีต
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)เรื่องการสอบราคาจ้างสร้างรั้วคอนกรีต สูง 2 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.50 เมตร ผนังคอนกรีตบล๊อกแนวโชว์ จำนวน 105 เมตร ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 มีผู้มีสิทธ์เสนอราคา จำนวน 7 ราย คือ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคปัญญวัฒน์
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยซีวิลพลัส
3.บริษัท ประยูรรุ่งกิจเกษตรจำกัด
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น.เอ.คอนสตรัคชั่น
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ร่วมกิจการเจาะ
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปักธงชัยวิจิตรศิลป
7.นุกูลอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายสิทธิศักดิ์ ทางไธสง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-14 12:01:32