สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ป. แสงอรุณ กาญจนดิษฐ์ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายสุริยา จันทร์สงค์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายสุริยา จันทร์สงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวสาคร เทพทัศน์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-14 15:02:49