สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดประสพ
เรื่อง   ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนวัดประสพได้ ประกาศสอบราคาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ปีงบประมาณ 2556 รายการ ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าเสาธงยาวตามแนวถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 เซนติเมตร กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เมตร พื้นที่ 510 ตารางเมตร ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
ปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

            บริษัทมณีเพชร จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายนิคม บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวปราณีต นุ่นสังข์
ครู คศ.2
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-18 13:00:44