สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จำนวน 5 เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นั้น
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 5 ราย แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
2.บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พีอิเล็กทรอนิกส์ (2012)
4.บริษัท ออฟฟิตบิซซิเนส จำกัด
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย ไฮเท็ค

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-28 17:46:33