สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2555 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม
2555 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 5 รายนั้น
           คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตาม
ประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย ไฮเท็ค
5. พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์ (2012)


ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-28 18:00:28