สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านบรมสุข
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนบ้านบรมสุข เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้้วม แบบ สปช 603/29 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555
โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอเอกสารจำนวน 3 รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ประวิทย์ก่อสร้าง
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนลักษณ์สุรินทร์
3.บริษัท สินรัตนันต์สุรินทร์จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายณัฐวุฒิ มีสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรมสุข


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายปธานิน วรรณตรง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-02 09:54:33