สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดเขาน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------------

ตามที่โรงเรียนวัดเขาน้อย ได้ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน) ตามประกาศลงวันที่ 17 มกราคม 2556 นั้น
คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาได้ตรวจคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารของผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน 4 ราย แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจำนวน 1 ราย คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาจ้าง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น ถึงเวลา 11.30 น. ณ สำนักงานบริการลูกค้าระยอง (กสท.) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. บริบัทชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีตะวันออกก่อสร้าง
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอนกรีต ( 1999 )


ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นางอุไร บัวหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสมพร ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-28 12:18:26