สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนห้วยยอด
เรื่อง   ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนห้วยยอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 3 จำนวน 15 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 18 มกราคม 2556 นั้น
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของผู้ยื่นซองเสนอราคา แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาในครั้งนี้มีเพียงรายเดียว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองใบเสนอราคา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายพิไชย ชั่งคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวฐาปนีย์ สุรนันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-29 14:16:45