สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาสร้างรั้วโรงเรียน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน สูง 2 เมตร ช่วงเสาห่าง 2.95 เมตร ความยาว 176 เมตร คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารหมายเลข 1 ของผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย แล้วไม่ปรากฏมีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จึงประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 มกราคม 2556ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
           1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองห้าคอนสตรัคชั่น
           2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไรค้มหล้า
           3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังขพงษ์ ก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายบุญเลิศ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายชัยชาญ รักผึ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนึบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-29 20:40:57