สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ลงวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 18มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 2 รายนั้น
           คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เย็นจิต คาร์เร้นท์
2. บริษัท ส.ชนะชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-31 15:30:38