สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามประกาศลงวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2556 นั้น
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารส่วนที่ 1ของผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน 2 ราย แล้วไม่ปรากฏ มีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.บริษัท ส.ชนะชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เย็นจิต คาร์เร้นท์


ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-31 16:58:58