สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 รายนั้น           คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้           1.เพชรสยามรุ่งเรืองการโยธา           2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เย็นสุระก่อสร้าง           3.ชนะพัฒน์ ก่อสร้าง โดยนายทิว ประคำ           4รุ่งเรืองขจร

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายสมควร จันทพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางกชกร หัสแดง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-06 16:57:40