สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 2 รายนั้น คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 2.บริษัท ซันไชน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-03-29 14:25:35