สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 นั้น
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ของผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 ราย แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
           1.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
           2.บริษัท ซันไชน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-03-29 14:37:27