สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
เรื่อง   ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.2 พิเศษ ชั้นล่าง ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

            ๑. หจก. สิงห์สร้อยทอง คอนสตรัคชั่น
            ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ มีศรี พิษณุโลก
            ๓. สามพันชั่ง


ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายวุฒิ ดีใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจรรยา ลือนิคม
เจ่าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-17 18:53:51