สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านดงนำเดื่อ
เรื่อง   ประกาศชื่อผู้ชนะเสนอราคาสอบราคาจ้างส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนบ้านดงนำเดื่อสอบราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนหญิง4 ที่/ 49ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555:ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน1 ราย นั้นผลปรากฎว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ หจก.ขวัญเมืองก่อสร้าง 2008 ราคาที่เสนอ 334,000บาท

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตำแหน่ง นายเจริญ พรมมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจติภรณ์ โกษาจันทร์
หัวหน้าพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2555-12-19 11:22:32