สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ลงวันที่ 17
ธันวาคม 2555 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 5 รายนั้น
           ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย ไฮเท็ค

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-02 10:00:55