สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดคุยม่วง
เรื่อง   ปรกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนวัดคุยม่วง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบอาคาร สพฐ.4(ห้องส้วม 4 ห้อง)ลงวันที่9 มกราคม 2556นั้น
ตามประกาศนั้น ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย นั้น ปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.โชคเจริญ ซึ่งเสนอมาในราคา 350,000 บาท ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาน้อยที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นางไพทิพย์ โกทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุยม่วง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางชนาธิป นึบสูงเนิน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคุยม่วง
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-22 14:14:23