สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนห้วยยอด
เรื่อง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนห้วยยอด ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 3จำนวน 15 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 18 มกราคม 2556 ซึ่งมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว นั้น
           ปรากฎว่า บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารวมทั้งสิ้น 835,500 บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเป็นราคาทึ่ดีที่สุดประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายพิไชย ชั่งคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวฐาปนีย์ สุรนันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-29 14:28:18