สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
เรื่อง   ผู้ชนะการคัดเลือกสร้างรั้วโรงเรียน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน สูง 2 เมตร ช่วงเสาห่งกัน 2.95 เมตร ความยาว 176 เมตร ตามประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2556 นั้น
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังขพงษ์ ก่อสร้าง ซึ่งเสนอราคา 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน สูง 2 เมตร ช่วงเสาห่งกัน 2.95 เมตร จำนวน 176 เมตร โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้าง ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม


ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายบุญเลิศ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายชัยชาญ รักผึ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-29 20:49:34