สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลค้อวัง เรื่องสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 (3 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 ตามประกาศนั้น ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มธุรกิจ 2001 ซึ่งเสนอมาในราคา 1,235,000 บาท ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาน้อยที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลค้อวัง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางณัฐชยา ชุมศรี
ครู
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-30 11:18:20