สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้องเรียน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเล์กให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 10 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคการะยะก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 4,200,000 บาท เป็นราคาที่รวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายสมควร จันทพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางกชกร หัสแดง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-31 13:43:47