สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล.(ตอกเข็ม)
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 รายนั้น
           ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
           /เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
           รายการที่พิจารณา อาคารเรียนแบบ 324 ล.(ตอกเข็ม) ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิกรการโยธา
ราคาที่เสนอ 22,200,000.00

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายภานุวัชร อินทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดช
ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-31 15:34:17