สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 3 มกราคม 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 14 ราย นั้น
           ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉลามขาว(1999) ราคาที่เสนอ 3,480,000 บาท เป็นราคาที่รวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาววัจณา อินทรีย์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-01 21:28:55