สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
เรื่อง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองสะแก ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม ตามประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2556 นั้น
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมและผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคือ หจก.เย็นสุระก่อสร้าง เสนอราคาจำนวนเงิิน 299,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม


ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายสมควร จันทพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางกชกร หัสแดง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-08 13:57:46