สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดเขาน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศโรงเรียนเขาน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ล่าง 1 ห้อง บน 4 ห้อง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวีตะวันออกก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 3,667,100 บาท เป็นราคาที่รวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นางอุไร บัวหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสมพร ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-11 14:56:11