สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือก
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2556 นั้น
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทวัชระคอมแอนด์เนทเวอร์ค จำกัด ซึ่งได้เสนอราคา 290,077 บาท(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เป็นผู้ขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) เนื่องจากมีคุณลักษณะ คุณสมบัติสูงกว่าและตรงตามที่กำหนด ส่งมอบภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนาม

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายบุญเลิศ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายชัยชาญ รักผึ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-21 10:01:34