สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบและโทรทัศน์สีขนาดจอไม่ต่ำกว่า46นิ้วจำนวน 11 ชุด ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 รายนั้น
           ผลปรากฎว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
           1.รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อบระบบ จำนวน 11 ชุด ผู้เสนราคาดีที่สุด บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม VAT เป็นเงิน 163,900.00 บาท
           2.รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 46นิ้ว จำนวน 11 ชุด ผู้เสนราคาดีที่สุด บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม VAT เป็นเงิน 313,885.00 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายสมยศ แม้นสงวน
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา2/2556


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายปุ้ย คงอุไร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-03-31 07:28:26