สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดป่าประดู่
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนวัดป่าประดู่
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์สี โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 รายนั้น
           ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท ซันไชน์ เอ็กซ์เพรส โปรดักส์ จำกัด เสนอราคา 323,280.- บาท (เป็นราคาที่รวมVAT)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายไพรัตน์ บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอนุกูล มานะวรพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-01 09:08:15