สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเีรียนอนุบาลคลองหาด
เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนในฝัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 รายนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
            ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เจริญชัย ราคาที่เสนอ 185,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวกาญจนา มูลเพีย
ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-02 17:54:26