สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป2 พิเศษ (ชั้นล่าง) ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 รายนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
            ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙ มีศรี พิษณุโลก ราคาที่เสนอ 413,800 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายวุฒิ ดีใจงาม
ผู้อำนวยกาารโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจรรยา ลือนิคม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-17 19:00:52