สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
           ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญการดี ราคา ๓๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายวุฒิ ดีใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจรรยา ลือนิคม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-17 22:09:15