สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนมหาราช ๗
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ โรงเรียนมหาราช ๗ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 รายนั้นผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
ร้านดินสอสีเงิน ราคาที่เสนอ 250,000 บาท


ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายดุสิต สวัสดิภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๗


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์
ครู โรงเรียนมหาราช ๗
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-18 14:48:27